Elevhälsoteamet

Här är Europaportens skolors elevhälsoteam:

01

Rektor – Thomas Mathiasson

02

Biträdande rektor – Magdalena Fredriksson

03

Kurator – Linda Mårtensson

04

Specialpedagog – Eva Cremona

Elevhälsans teamarbete

Vi som ingår i Elevhälsoteamet (EHT) på Europaportens skola är: Rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska samt kurator och psykolog. Skolläkare konsulteras och anlitas vid behov.

 

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar främjande samt förebygger och uppmärksammar behov i syfte att möjliggöra för alla elever att nå utbildningens mål. De olika professionerna samarbetar för att ta till vara information från elevernas hälsobesök, screeningtester och andra elevkontakter, i syfte att tidigt upptäcka tecken på ohälsa eller behov av särskilt stöd.

På skolans regelbundna EHT-möten anmäls och aktualiseras både

05

Skolsköterska

06

Skolpsykolog – Ulrika Hult

organisationsfrågor och nya elevärenden.
Teamet diskuterar, analyserar och granskar åtgärder samt ger förslag på extra anpassningar och särskilt stöd. EHT verkar för att undanröja hinder för elevers utveckling och lärande, till exempel elevens svårigheter, elevers föreställningar om sina egna förutsättningar, gruppdynamik, skolmiljö och samarbete mellan hem och skola.